سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
واحد علوم و تحقیقات استان آذربایجان شرقی 
مدرس 
1392/11/27 
ادامه دارد 
علم النفس یا روان شناسی فلسفی 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
1392/11/22 
 
علم النفس یا روان شناسی فلسفی 
تدریس 
دانشگاه مدنی آذربایجان 
مدرس 
1392/11/17 
 
تربیت در اسلام 2 
تدریس 
حوزه قم  
مدرس 
 
 
فلسفه ، فقه  
همکاری 
کمیته تحقیق و تالیف کانون نهج البلاغه 
عضو دائم کمیته تحقیق 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه پژوهشی طلاب تبریز 
مسئول امور اداری 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
1379/07/01 
1380/03/14 
حاشیه تهذیب 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
1390/07/02 
ادامه دارد 
کلیات فلسفه 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
1391/11/01 
1392/03/13 
اصول و مبانی آموزش و پرورش 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
1390/07/02 
ادامه دارد 
علم النفس 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
1390/11/01 
ادامه دارد 
تربیت در اسلام 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
1390/07/02 
1390/10/05 
اصول و مبانی آموزش و پرورش 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
1390/07/02 
ادامه دارد 
انسان شناسی 
تدریس 
حوزه علمیه صادقیه تبریز 
مدرس 
1389/11/04 
ادامه دارد 
روان شناسی تربیتی 
تدریس 
حوزه علمیه صادقیه تبریز 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
دروس فی علم الاصول 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
1390/07/02 
1391/03/14 
شیعه در اسلام 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
1389/11/05 
1390/03/14 
بدایه المعارف 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
1389/11/04 
ادامه دارد 
المنطق 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1385/04/03 
1386/04/03 
الشواهد الربوبیه 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
1380/03/01 
1381/02/03 
معالم الدین 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
1389/07/01 
1390/03/14 
بدایه الحکمه 
همکاری 
حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی 
مدیر پژوهش  
1389/11/01 
1391/11/01 
پژوهشی  
همکاری 
موسسه پژوهشی طلاب تبریز 
مسئول امور ادارى 
1383/01/01 
1384/12/01 
اجرائی 
همکاری 
مجله علمی تخصصی سبک زندگی اسلامی 
داور 
1393/02/24 
ادامه دارد 
داوری  
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی خواهران 
عضو شورا 
1391/12/01 
ادامه دارد 
شورای علمی- پژوهشی 
همکاری 
پژوهش نامه تربیت 
داوری  
1391/12/01 
ادامه دارد 
داوری مقالات  
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی خواهران 
داور  
1390/12/01 
ادامه دارد 
داوری جشنواره ها و فراخوان ها  
همکاری 
مؤسسه آموزش عالی الزهراء 
مشاور  
1391/12/01 
ادامه دارد 
مشاوره پایان نامه  
همکاری 
حوزه علمیه تبریز 
مشاور و مدرس  
1380/07/01 
ادامه دارد 
مشاوره و راهنمائی 
همکاری 
کانون های فرهنگی سپاه تبریز 
عضو شورا 
1380/03/05 
1382/03/06 
اجرائی  
همکاری 
کمیته تحقیق و تالیف کانون نهج البلاغه 
عضو دائم 
1379/01/01 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
1384/07/02 
1385/03/14 
نهایه الحکمه 
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/15 
مکاسب محرمه 
تدریس 
حوزه تبريز 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
بدایه الحکمه 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
نهایه الحکمه 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
1391/11/01 
ادامه دارد 
فرائد الاصول 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
1391/07/01 
1391/10/02 
کلیات فی علم الرجال 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
1391/11/04 
ادامه دارد 
محاضرات فی الالهیات 
همکاری 
مؤسسه پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) 
پژوهشگر  
1388/12/01 
1390/12/01 
پژوئهش در فرهنگ نامه علوم انسانی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی 
دبیر گروه های پژوهشی  
1388/12/01 
1389/12/01 
مدیریت پژوهش  
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی 
دبیر گروه های پژوهشی  
1388/12/01 
1389/12/01 
مدیریت پژوهش