مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سجاد
نام خانوادگی:یوسفی
پست الکترونیک:s@dryosefi.ir
آدرس وب سایت:http://www.dryosefi.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم تربیتی ، روانشناسی

زندگی نامه

تولد در سال 1361 تبریز 

تحصیل در حوزه علمیه تبریز از سال 1376 تا سال 1381

تحصیل در حوزه علمیه قم از سال 1381 تا سال 1390

آغاز تدریس از سال 1379 

شروع کارشناسی ارشد فلسفه در دانشگاه علامه 1384 و پایان در دانشگاه مفید 1387

شروع دکتری در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1388

اتمام سطح سه حوزه 1389

انجام پایان سطح چهار حوزه از سال 1390