تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1385 
فلسفه 
دانشگاه مفید 
 
دکترا 
 
علوم تربیتی 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
0.00 
سطح 2 
1383 
 
 
 
سطح 3 
 
 
 
 
سطح 4 
 
 
 
0.00