بازشناسی مفهوم ایثار بر اساس نظریه حیات معقول علامه جعفری
81 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی مطالعه علمی ایثار
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/07/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفهوم ایثار بازشناسی شد و از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت