بازشناسی شاخص های سبک زندگی متناسب با توسعه پایدار
72 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی توسعه پایدار شهری
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی