فلسفه آمورزش و پرورش
55 بازدید
محل ارائه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مبانی فلسفی آموزش و پرورش از دیدگاه مکاتب مختلف بررسی شده است.