شیوه انتقال مفاهیم دینی به کودکان
60 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : رضوانی فر
محل مصاحبه : رادیو تبریز- استودیو خانواده
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو تبریز
تاریخ نشر : Jul 23 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

درباره حساسیت شناختی کودکان مصاحبه به عمل آمد