آثار تربیتی فقدان معنوی والدین بر فرزندان
57 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : مرتضوی
محل مصاحبه : رادیو تبریز- استودیو خانواده
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو تبریز
تاریخ نشر : Aug 22 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

وضعیت هشدار خانواده ها بخاطر فقدان رابطه معنوی اعضای خانواده توضیح داده شد.