آثار مثبت اندیشی در زندگی
60 بازدید
موضوع: روانشناسی
مصاحبه کننده : امجدی
محل مصاحبه : سیمای تبریز- سحریز خیر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدای و سیمای استان اذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Oct 27 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

آثاری مانند انرژی مثبت و توانایی حل مسئله بر ان مترتب است