بررسی رابطه میان هوش هیجانی و باورهای مذهبی خواهران مرند
57 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1391
با طرح پرسش نامه ای روابط میان باورهای مذهبی و هوش هیجنی بررسی شده است.