انتظار صحیح و برداشت های انحرافی از آن
57 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1391
شاخص های انتظار صحیح بررسی شده انحراف ها را طرح نموده اند.